KAN­CE­LA­RIE AD­WO­KAC­KIE
adw. Dag­ma­ra Szy­dziń­ska - Lesz­cze­wicz  & adw. Ka­ta­rzy­na Ga­łec­ka - Me­is­sner

O kancelariach

Ad­wo­kat Dag­ma­ra Szy­dziń­ska - Lesz­cze­wicz i ad­wo­kat Ka­ta­rzy­na Ga­łec­ka - Me­is­sner współ­pra­cu­ją ze sobą od 2003 roku w ra­mach in­dy­wi­du­al­nie pro­wa­dzo­nych kan­ce­la­rii ad­wo­kac­kich. Po­cząt­ko­wo Kan­ce­la­rie miały sie­dzi­bę w So­po­cie, od paź­dzier­ni­ka 2018 roku miesz­czą się na te­re­nie Sopotu i Gdyni.

Kan­ce­la­rie ofe­ru­ją kom­plek­so­wą pomoc praw­ną na rzecz klien­tów in­dy­wi­du­al­nych jak rów­nież pod­mio­tów go­spo­dar­czych. Do­kła­da­my wszel­kich sta­rań aby pod­no­sić nasze umie­jęt­no­ści i po­ziom wie­dzy. Usłu­gi świad­czy­my z za­cho­wa­niem naj­wyż­szej sta­ran­no­ści, ta­jem­ni­cy ad­wo­kac­kiej oraz zasad etyki i god­no­ści za­wo­du. Naszą pracę ce­chu­je in­dy­wi­du­al­ne pro­fe­sjo­nal­ne po­dej­ście do klien­ta, za­an­ga­żo­wa­nie oraz ter­mi­no­wość w wy­ko­ny­wa­niu po­wie­rzo­nych zle­ceń. Wychodzimy z założenia, że nie można być dobrym we wszystkim, dlatego specjalizujemy się głównie w czterech dziedzinach prawa: w prawie rodzinnym, uwzględniając jego międzynarodowe aspekty, w prawie cywilnym i spadkowym, w prawie karnym oraz w prawie gospodarczym w zakresie obsługi małych i średnich podmiotów gospodarczych.

Nasze wy­na­gro­dze­nie jest usta­la­ne in­dy­wi­du­al­nie z klien­tem i jego wy­so­kość jest uza­leż­nio­na od ro­dza­ju zle­co­nej spra­wy, prze­wi­dy­wa­ne­go na­kła­du pracy, stop­nia skom­pli­ko­wa­nia oraz war­to­ści przed­mio­tu sporu. Wy­na­gro­dze­nie może mieć formę roz­li­cze­nia ry­czał­to­we­go, go­dzi­no­we­go bądź też mieć charakter wynagrodzenia jednorazowego ustalanego każdorazowo za wykonaną usługę. Wy­na­gro­dze­nie nie obej­mu­je opłat są­do­wych, kan­ce­la­ryj­nych, skar­bo­wych oraz kosz­tów do­dat­ko­wych np. kosz­tów tłu­ma­czeń przy­się­głych.

Przy wy­ko­ny­wa­niu na­szych usług współ­pra­cu­je­my z kan­ce­la­rią no­ta­rial­ną, kan­ce­la­rią do­rad­ców po­dat­ko­wych, me­dia­to­rem w spra­wach cy­wil­nych, kar­nych, ro­dzin­nych i go­spo­dar­czych, rze­czo­znaw­cą ma­jąt­ko­wym, psy­chia­trą i psy­cho­lo­giem dzie­cię­cym oraz tłu­ma­cza­mi przy­się­gły­mi. 

O nas

Adwokat Katarzyna Gałecka-Meissner

 • adwokat Katarzyna Gałecka-Meissner jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
 • w latach 2003-2006 odbyła aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku
 • w latach 2006-1008 odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku
 • praktykę adwokacką prowadzi od 2008 roku jako członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Gdańsku
 • w 2012 roku ukończyła podyplomowe studia Prawo Karne i Gospodarcze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
 • biegle włada językiem angielskim

Adwokat Dagmara Szydzińska-Leszczewicz

 • adwokat Dagmara Szydzińska-Leszczewicz jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
 • w latach 1997-2001 odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku
 • praktykę adwokacką prowadzi od 2002 roku jako członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Gdańsku
 • biegle włada językiem niemieckim.

Oferta

1. Kancelarie świadczą pomoc prawną dla klientów indywidualnych w zakresie:

 1. prawa cywilnego ( m. in. w sprawach o zapłatę, ochronę dóbr osobistych, ochronę własności, zniesienie współwłasności, w postępowaniu egzekucyjnym )

 2. prawa rodzinnego ( m. in. w sprawach  o  rozwód, separację, alimenty, władzę rodzicielską, ustalenie kontaktów z dzieckiem )

 1. prawa spadkowego ( m. in. w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu, zachowek, dział spadku )

 2. prawa karnego ( m. in. obrona oskarżonych oraz reprezentowanie pokrzywdzonych zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i sądowym )

W zależności od potrzeb klienta kancelarie udzielają porad prawnych, sporządzają opinie prawne , sporządzają umowy, prowadzą negocjacje w imieniu klienta, reprezentują klienta w postępowaniach sądowych i mediacjach

2. Kan­ce­la­rie świad­czą pomoc praw­ną dla przed­się­bior­ców w za­kre­sie kom­plek­so­wej ob­słu­gi praw­nej pod­mio­tów go­spo­dar­czych (spół­ek prawa han­dlo­we­go i cywilnego, osób fi­zycz­nych pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność go­spo­dar­czą), fun­da­cji i sto­wa­rzy­szeń, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem ma­łych i śred­nich przed­się­bior­ców, w szcze­gól­no­ści po­le­ga­ją­cej na:

 1. świad­cze­niu po­mo­cy praw­nej w za­kre­sie bie­żą­cej ob­słu­gi kor­po­ra­cyj­nej oraz kon­trak­to­wej w każ­dym sta­dium roz­wo­ju spół­ek oraz in­nych pod­mio­tów pod­le­ga­ją­cych wpi­so­wi do Kra­jo­we­go Re­je­stru Są­do­we­go

 2. opra­co­wy­wa­niu do­ku­men­tów za­ło­ży­ciel­skich i re­je­stro­wych oraz two­rze­niu sta­tu­tów, re­gu­la­mi­nów, i umów nie­zbęd­nych dla pro­wa­dze­nia bie­żą­cej dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej pod­mio­tu

 3. ob­słu­dze praw­nej zgro­ma­dzeń wspól­ni­ków i ak­cjo­na­riu­szy, po­sie­dzeń rad nad­zor­czych i za­rzą­dów

 1. opiniowaniu i tworzeniu umów handlowych i porozumień

 2. prowadzeniu spraw z zakresu prawa pracy - pomoc klientom przy tworzeniu i rozwiązywaniu umów o pracę, umów zlecenia, kontraktów menadżerskich, umów o dzieło, opracowywaniu regulaminów pracy i wynagradzania pracowników

 3. reprezentowaniu klientów w sporach przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi w postępowaniach egzekucyjnych

 4. prowadzeniu windykacji należności

Kontakt

  KANCELARIA ADWOKACKA
  adw.Dagmara Szydzińska-Leszczewicz

  al. Niepodległości 813-815/lok. 14
  81-810 Sopot

  tel. 58 746 34 38
  tel. 602 260 890
  email: adwokat.leszczewicz@gd.pl

  Kancelaria pracuje od poniedziałku do piątku od 9.00 do 18.00.
  Prosimy o telefoniczne uzgadnianie terminów spotkań.

  KANCELARIA ADWOKACKA
  adw.Katarzyna Gałecka-Meissner

  ul. Waszyngtona 34-36/lok. 327
  81-342 Gdynia

  tel. 58 746 34 37
  tel. 606 370 186
  email: adwokat.galecka-meissner@gd.pl

  Kancelaria pracuje od poniedziałku do piątku od 9.00 do 18.00.
  Prosimy o telefoniczne uzgadnianie terminów spotkań.