ODSETKI „ PO NOWEMU”

21 marca 2016

Od 1 stycznia 2016 roku doszło do zmiany przepisów dotyczących wysokości odsetek naliczanych za opóźnienie w płatnościach w przypadku transakcji handlowych, czyli umów:

– w których wyłącznymi stronami są przedsiębiorcy i

– których przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usług i

– które są zawierane przez przedsiębiorców w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.

Jest to związane ze zmianą Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, a dokładnie z dodaniem do niej art. 4 a, zgodnie z którym do transakcji handlowych nie stosuje się przepisu art. 481 §2 Kodeksu cywilnego.

Dla przedsiębiorców oznacza to, że od dnia 1 stycznia 2016 roku za opóźnienie w płatnościach transakcji handlowych stosuje się odsetki w innej wysokości aniżeli odsetki ustawowej ustalane na podstawie Kodeksu cywilnego. Ich wysokość, zgodnie ze zmianą wspomnianej Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, będzie zmienna i ogłaszana dwa razy w roku przez Ministra Rozwoju: za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i za okres od 1 lipca do 31 grudnia.

Obecnie zgodnie z aktualnym Obwieszczeniem Ministra Rozwoju w sprawie wysokości odsetek ustawowych w transakcjach handlowych z dnia 7 stycznia 2016 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r., wynosi 9,50% w stosunku rocznym.

Zgodnie z w.w. ustawą do odsetek należnych za okres do 31.12 2015 stosujemy przepisy dotychczasowe – czyli naliczamy odsetki „po staremu”, a od dnia 1 stycznia – „po nowemu”.

Powyższe zmiany znajdują oczywiście odzwierciedlenie w orzeczeniach sądowych- zasądzana jest kwota główna wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wymagalności roszczenia do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia zapłaty.