Ubezpieczenie kredytu- blaski i cienie

7 października 2015

Temat poliso-lokat jest zapewne wszystkim dobrze znany. Mało natomiast pisze się o tzw. produktach bankassurance, czyli produktach ubezpieczeniowych dodawanych do produktów bankowych. Ubezpieczenia, głównie osobowe, obecne są przede wszystkim w produktach kredytowych, i mają teoretycznie za zadanie zabezpieczać kredytobiorcę w przypadku utraty życia i zdrowia. W takiej sytuacji, ubezpieczyciel powinien dokonać spłaty całości lub części zobowiązania kredytobiorcy w stosunku do banku. Szczegóły ochrony ubezpieczeniowej, jej zakres oraz przysługujące świadczenia zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczenia, które kredytobiorca powinien otrzymać wraz z umową kredytową. Często jest to obszerny dokument, napisany małą czcionką i w większości przypadków mało zrozumiały dla przeciętnego kredytobiorcy. Gdy zagłębi się w jego treść, nierzadko okazuje się, że ochrona ubezpieczeniowa jest iluzoryczna lub ograniczona do zdarzeń, których wystąpienie jest mało prawdopodobne. O tym jednak zainteresowany przekonuje się najczęściej w momencie, gdy następuje nieszczęśliwe zdarzenie i chce on skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej. Zasadne wydaje się tu pytanie, po co w takim razie bank dołącza taki produkt do umowy kredytowej? Odpowiedź jest prosta – sprzedaż ubezpieczeń przez bank jest bardzo dochodowa i pozwala zwiększyć zyski kosztem nieświadomego klienta, przekonanego, że jest objęty szeroką ochroną ubezpieczeniową. Banki, najczęściej dołączają do kredytu produkt ubezpieczeniowy po to, aby móc pozornie obniżyć koszt kredytu, dodatkowy koszt kredytu przerzucając na produkt ubezpieczeniowy. W wyniku takiego zabiegu, klientowi wydaje się, że zaciąga tańszy kredyt i trudniej jest porównywać go z konkurencyjnymi ofertami.

Ubezpieczenie kredytu jest również traktowane przez bank jako jedna z form zabezpieczenia spłaty kredytu, dlatego też kredytobiorca bardzo często nieposiadający innych zabezpieczeń jest wręcz zmuszony do korzystania z niego. Problem ten został uregulowany przez Komisję Nadzoru Finansowego w wydanej Rekomendacji dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bankassurance. Zgodnie z postanowieniami Rekomendacji, bank nie może obecnie ograniczać kredytobiorcy w wyborze ubezpieczyciela oraz jest zobowiązany w sposób jasny i rzetelny informować kredytobiorcę o kosztach ubezpieczenia, a także ustalać je na poziomie odpowiadającym ponoszonym przez bank kosztom. Nie dotyczy to umów zawartych przed wejściem w życie Rekomendacji, gdzie jak wspomniano powyżej koszt ponoszony przez klienta stanowi znaczny element przychodów banku, podwyższając istotnie koszt kredytu.

Kredytobiorcy nie pozostają jednak bez szans w tej nierównej grze z bankiem.

Dla stwierdzenia czy w przypadku konkretnej umowy kredytowej możliwe jest obniżenie jej kosztów niezbędna jest analiza indywidualnej umowy kredytowej wraz z postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia zawartego wraz z umową kredytową.